چالش سهام - بخش چهارم – چالش خروج توسعه دهنده

خروج

چالش خروج توسعه دهنده

توسعه دهنده کسب و کار یا توسعه دهنده فنی یا هر دو بخواهند استعفا دهند.

راهکار : توسعه دهنده جدید جایگزین و طبق جدول زیر اقدام می شود:

تعهد عمل شده

اقدام

توسعه دهنده در پایان ماه سوم استعفا می دهد ۲۵%

۲۳ سهم از ۲۵ سهم توسعه دهنده سلب می شود – در صورت درخواست سایر شرکاء، توسعه دهنده ملزم به فروش ۲ سهم باقیمانده خود به قیمت ۵ میلیون تومان به سایر شرکاء می باشد

توسعه دهنده در پایان ماه ششم استعفا می دهد ۵۰%

۱۷  سهم از ۲۵ سهم توسعه دهنده سلب می شود

توسعه دهنده در پایان ماه نهم استعفا می دهد ۷۵%

۱۰  سهم از ۲۵ سهم توسعه دهنده سلب می شود

ممکن است مطابق با توافق ، پس از پایان سال اول، الزامی برای حضور توسعه دهندگان وجود نداشته باشد ولی کماکان آلفا به آنها نیاز داشته باشد که بهتر است پیش بینی لازم صورت پذیرد