چالش سهام - بخش سوم – چالش خروج سرمایه گذار اولیه

خروج

اگر در طول سال سرمایه گذار نتواند یا نخواهد بخشی از تامین مالی تعهد شده را انجام دهد.

راهکار : سرمایه گذار جدیدی جهت تامین مالی انتخاب و طبق جدول زیر اقدام می شود :

تعهد عمل شده

اقدام

سرمایه گذار فقط تعهدات ۳ ماه اول را تامین کرده است

۲۵% از ۱۲۰ میلیون تومان یا

۳۰ میلیون تومان

۴۵ سهم از ۵۰ سهم سرمایه گذار سلب می شود

در صورت درخواست سایر شرکاء، سرمایه گذار اول ملزم به فروش ۵ سهم باقیمانده خود به قیمت ۱۲ میلیون تومان به سایر شرکاء می باشد

سرمایه گذار فقط تعهدات ۶ ماه اول را تامین کرده است

۵۰% =۶۰ میلیون تومان

۳۵  سهم از ۵۰ سهم سرمایه گذار سلب می شود

سرمایه گذار فقط تعهدات ۹ ماه اول را تامین کرده است

۷۵% = ۹۰ میلیون تومان

۲۰   سهم از ۵۰ سهم سرمایه گذار سلب می شود