تقدیرنامه‌ها

تقدیرنامه‌ها

دانشگاه صنعتی شریف
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
توسعه طرح و ساخت پناه
رایان
کارمانا