افزایش سرمایه بینا پرداز یکتا به مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال

مجمع عمومی - افزایش سرمایه

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بینا پرداز یکتا در ساعت ۱۹ مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از استماع گزارش هیات مدیره درمورد لزوم افزایش سرمایه و قرائت گزارش بازرس قانونی به اتفاق آراء افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل واریز نقدی سهامداران تصویب نمود.