چالش سهام - بخش هفتم – چالش ارزش گزاری سهام

ارزیابی

روزی آلفا به اولین درآمد خود می رسد، مالک این پول کیست؟ مالکین آلفا. یعنی این پول به نسبت سهام بین آنها تقسیم می شود؟ خیر! درآمد با سود متفاوت است. سود خالص قابل تقسیم است ولی درآمد خیر. 

در ساده ترین حالت:  سود= هزینه – درآمد

بنابراین درآمد باید  صرف هزینه ها شود و اگر چیزی اضافه آمد شاید به عنوان سود قابل تقسیم باشد. حتی اگر آلفا به سوددهی مختصری برسد ، باید آنرا برای رشد و توسعه هزینه کند.

گاهی ممکن است سرمایه گذار معتقد باشد که پس از سوددهی آلفا ابتدا باید سرمایه  او برگردد یعنی تا وی ۱۲۰ میلیون تومان اولیه را برداشت نکرده سودی تقسیم نمی شود. اما ممکن است توسعه دهندگان نظر دیگری داشته باشند در واقع این موضوع کاملا وابسته به توافق اولیه سهام داران است.