مجوزها

تاییدیه شرکت خلاق
معاونت‌علمی‌و‌فناوری‌ریاست‌جمهوری
گواهینامه‌صلاحیت‌خدمات‌انفورماتیکی
سازمان برنامه و بودجه کشور
استقرار در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
مجوز فعالیت
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
پروانه احراز صلاحیت مشاوره و نظارت بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران