مجوزها

مجوز واحد فناوری
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
تاییدیه شرکت خلاق
معاونت‌علمی‌و‌فناوری‌ریاست‌جمهوری
گواهینامه‌صلاحیت‌خدمات‌انفورماتیکی
سازمان برنامه و بودجه کشور
مجوز فعالیت
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
پروانه احراز صلاحیت مشاوره و نظارت بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران