آشنایی با SQL – بخش اول – SQL چیست؟

SQL

SQL سرنام (Abbreviation) عبارت Structured Query Language به معنی زبان ساخت یافته پرس و جو می باشد.

کاربرد این زبان انجام عملیات در پایگاه داده (بانک اطلاعاتی- Database) می باشد.

درمتون کلاسیک (دستورات) زبان SQL را به سه گروه اصلی تقسیم می کنند:

زبان تعریف داده  Data Definition Language) DDL)
زبان دستکاری داده  Data Manipulation Language) DML)
زبان کنترل داده Data Control Language) DCL)
زبان تعریف داده ها شامل سه دستور اصلی create ، alter و drop می باشد که جهت ایجاد، تغییر و حذف ساختارها و اشیاء مختلف پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد.

زبان دستکاری داده ها شامل چهار دستور اصلی، مشهورتر، مهمتر و پرکاربرد insert ،  update، delete و select  می باشد.