آشنایی با SQL – بخش ششم– آشنایی با دستور DELETE

SQL

با این دستور می توانید رکورد (های) مورد نظر خود را حذف کنید. این دستور جدول یا فیلد را حذف نمی کند بلکه فقط داده های درون جدول یعنی رکوردها را حذف می نماید.

مثال ۱ :

;DELETE Student

با این دستور تمامی اطلاعات درون جدول دانشجویان پاک می شوند. دقت کنید رکوردهای حذف شده قابل بازیابی نیستند.

چنانچه مایل باشید فقط رکورد(های) خاصی را حذف نمائید همانند دستور update شرط WHERE را به کار برید.

مثال ۲ :  دانشجو  با کد ملی ۲۰۳۲۲۲۲۲۲۲ را حذف کن.

DELETE Student
;WHERE NC=’2032222222′

به نظر شما چند رکورد حذف خواهد شد؟ بحث کنید

مثال ۳ : همه کارمندان متولد قبل از ۱۳۲۰ را حذف کنید.

DELETE Personnel
;WHERE BirthYear < 1320

آیا متولدین سال ۱۳۲۰ نیز حذف می شوند؟