آشنایی با SQL – بخش سوم – آشنایی با دستور CREATE

SQL

آشنایی با دستور  CREATE DATABASE

توسط این دستور می توانید یک پایگاه داده ایجاد کنید. در مثال زیر یک پایگاه داده برای دانشگاه ساخته می شود.

CREATE    DATABASE    University

البته این دستور امکانات بسیار بیشتری نیز ارائه می دهد که در صورت نیاز می توانید از ان بهره ببرید.

آشنایی با دستور  DROP DATABASE

توسط این دستور می توانید پایگاه داده مورد نظر را حذف کنید.

DROP    DATABASE    University

آشنایی با دستور CREATE TABLE

توسط این دستور می توان یک جدول در پایگاه داده ساخت.

CREATE TABLE Student
)
NC char(10),
Name varchar(50),
Family varchar(59)
;(