آشنایی با SQL – بخش چهارم – آشنایی با دستور INSERT

SQL

توسط این دستور می توان رکورد(های) جدیدی به جدولی از پایگاه داده افزود.

مثال:

INSERT Student (NC, Name, Family, BirthYear)
;VALUES (‘۲۰۳۲۲۲۲۲۲۲’, ‘Farbod’, ‘Shakiba’, 1389)

با اجرای این دستور یک رکورد جدید در جدول Student با مقادیر مشخص شده درج می شود.

دستور insert برای ساخت جدول جدید یا اضافه کردن فیلد به یک جدول و … نیست.

در SQL اطلاع از ساختار پایگاه داده مانند نام جداول موجود، نام و نوع داده فیلدهای جداول و … جهت اجرای درست دستورات ضروری می باشد.

سئوال ۱ : چرا در مثال بالا کدملی، نام و فامیل را درون یک جفت کوتیشن نوشته ایم اما سال تولد را بدون کوتیشن؟

هنگام درج رکورد جدید ضروری نیست که همه فیلدهای جدول را مقداردهی کنیم. مثلا اگر در مثال بالا جدول Student علاوه بر فیلدهای ذکر شده دارای فیلد تلفن و آدرس هم باشد، باز هم دستور بالا ممکن است درست اجرا شود.

سئوال ۲ : چه اتفاقی برای مقادیر فیلدهایی که مشخص نکرده ایم می افتد؟

ترتیب آوردن نام فیلدها اهمیتی ندارد. اما هنگام مقداردهی بعد از کلمه کلیدی VALUES ، مقادیر فیلدها باید به همان ترتیبی آورده شوند که قبل از آن لیست شده اند.

سئوال ۳ : آیا همواره نوشتن اسامی فیلدها ضروری است؟

سئوال ۴ : آیا می توان با یک دستور insert چند رکورد جدید به جدولی اضافه کرد؟