آشنایی با SQL - بخش نهم - آشنایی با Aggregate Functions

SQL

بیشترین حقوق چقدر است؟

SELECT MAX (Salary)
;FROM Personnel

دقت کنید دستور بالا فقط مشخص می کند بیشترین حقوق چقدر است نه اینکه بیشترین حقوق را چه کسی می گیرد.

مسن ترین کارمند متولد چه سالی است؟

SELECT MIN (BirthYear)
;FROM Personnel

بیشترین حقوقی که کارمندان متولد ۱۳۶۰ می گیرند چقدر است؟

SELECT MAX (Salary)
FROM Personnel
;WHERE BirthYear = 1360

تعداد کل کارمندان چند نفر است؟

SELECT Count(*)
;FROM Personnel

تعداد کارمندان زن چند نفر است؟

SELECT Count(*)
FROM Personnel
;WHERE Gender = ‘Female’

میانگین حقوق کارمندان مرد چقدر است؟


SELECT AVG (Salary)
FROM Personnel
;WHERE Gender = ‘Male’

جمع کل حقوقی که باید در پایان هر ماه به کارمندان بپردازیم چقدر است؟

SELECT SUM (Salary)
;FROM Personnel

جمع کل حقوقی که کارمندان مرد متولد قبل از ۱۳۶۰ دریافت می کنند چقدر است؟

SELECT SUM (Salary)
FROM Personnel
;WHERE Gender = ‘Male’ AND BirthYear < 1360