مجمع عمومی سالیانه شرکت

مجمع عمومی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بینا پرداز یکتا در ساعت ۱۱ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۹ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و با رعایت تشریفات قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت. همچنین آقای امیرعباس امامی کورعباسلو به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صادقی آهنگر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.