حامیان

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، مرکزی علمی پژوهشی در زمینه شیمی و مهندسی شیمی می‌باشد که در سال ۱۳۶۸ تأسیس و در شهریور ۱۳۷۰ به نام مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران افتتاح گردید. این مرکز دارای چهار پژوهشکده تخصصی و حدود ۴۲ نفر عضو هیئت علمی متخصص می‌باشد. پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران از سال 1394 تا کنون در حال استفاده از سامانه درگاه پرداخت اینترنتی یکپارچه سازمانی می‌باشد.