حامیان

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف مسئول ارائه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می‌باشد. پیشنهاد و تهیه آیین نامه‌های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور، همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش‌های علمی، انتشار یافته‌های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک‌های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیت‌های معاونت پژوهش و فناوری می باشد.
معاونت پژوهش و فناوری شامل 7 مدیریت: ارتباط با صنعت، امور پژوهشی، کتابخانه، مرکز رشد، مرکز کارآفرینی، فناوری اطلاعات و خدمات ماشینی و نشریات می باشد.

باعث افتخار است که این معاونت از سال 1390 تا کنون درحال استفاده از سامانه درگاه پرداخت اینترنتی یکپارچه سازمانی می‌باشد.