کارگاه شرکت‌داری به زبان ساده

شرکت داری به زبان ساده

کارگاه شرکت‌داری به زبان ساده، مخصوص تیم های شتابدهنده و مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۳۰ مهر ۹۹ ساعت ۱۶ در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه برگزار گردید.

مدرس: مقداد شکیبا، مدیرعامل بینا پرداز یکتا

سرفصل ‌ها:

آشنایی با تکالیف قانونی شرکت‌ها

  • ثبت شرکت
  • مالیات
  • بیمه