افزایش سرمایه بینا پرداز یکتا به مبلغ ۱۲۰۰ میلیون ریال

مجمع عمومی - افزایش سرمایه

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بینا پرداز یکتا در ساعت ۱۱ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۹ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از استماع گزارش هیات مدیره درمورد لزوم افزایش سرمایه و قرائت گزارش بازرس قانونی به اتفاق آراء افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال از محل واریز نقدی سهامداران تصویب نمود.