گفتگوی ایران کالا با مقداد شکیبا، مدیرعامل بینا پرداز یکتا