مجمع عمومی سالیانه شرکت

مجمع عمومی شرکت

جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره شرکت بینا پرداز یکتا در ساعت ۱۰ و ۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ با حضور کلیه سهامداران و اعضاء هیات مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و با رعایت تشریفات قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت. همچنین آقای مقداد شکیبا به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقایان عبدالقیوم حامدی نیا و مسعود صادقی آهنگر و خانم‌ها معصومه نوروزی و فاطمه صادقی آهنگر به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.