Web Service

برای ارائه سرویس های تحت وب مبتنی بر XML از این نوع پروژه استفاده می شود. در واقع web service ها ارتباط بین نرم افزار های تحت وب را سامان می دهند. این سرویس ها کاربردهای فراوانی دارند اما در این جا به دو مثال اکتفا می کنیم.

مثال۱: فرض کنید سازمان هواشناسی می خواهد این اجازه را به صاحبان سایر سایت ها بدهد تا امکان نمایش دمای لحظه ای شهر های مختلف را مستقیما به کاربران خود بدهند.

سایت های دیگر می توانند پس از دریافت درخواست کاربر، با فراخوانی یک web service که در سایت سازمان هواشناسی و به همین منظور طراحی شده ، پاسخ آن را بدون اطلاع کاربر از آنچه در پس زمینه گذشته است دریافت و با شیوه دلخواه خود به کاربر ارائه دهند.

مثال۲: فرض کنید شما یک ریاضیدان هستید و یک تابع ریاضی نوشته اید که با الگوریتم ویژه ای محاسبات خاصی را انجام می دهد. شما مایلید امکان استفاده از این تابع را به صاحبان یا کاربران سایر سایت های ریاضی نیز بدهید اما دوست ندارید الگوریتم و کد برنامه خود را منتشر کنید.

می توانید با نوشتن یک web service مناسب این کار را انجام دهید. نرم افزارهای دیگر می توانند پارامترهای لازم را به این web service از سایت شما ارسال کرده و فقط جواب آخر را دریافت کنند.